29.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 168/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Pitești (Rumunsko) dne 27. února 2017 – SC Cali Esprou SRL v. Administraţia Fondului pentru Mediu

(Věc C-104/17)

(2017/C 168/29)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Pitești

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: SC Cali Esprou SRL

Odpůrce: Administraţia Fondului pentru Mediu

Předběžná otázka

Lze článek 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (1) vykládat v tom smyslu, že brání přijetí právních předpisů v členském státě Evropské unie, které zavádí příspěvek zatěžující hospodářský subjekt, který uvádí na tuzemský trh balené zboží a obaly, který však nijak nezasahuje do tohoto zboží nebo obalu, nýbrž je prodává ve stejné formě hospodářskému subjektu, který je prodá konečnému spotřebiteli, přičemž výše tohoto příspěvku je stanovena za kilogram (kg) na základě rozdílu mezi množstvím obalových odpadů odpovídajícím minimálním cílům v oblasti využití nebo spalování ve spalovnách s energetickým využitím a využití prostřednictvím recyklace, na jedné straně, a množstvím obalových odpadů skutečně využitých nebo spálených ve spalovnách s energetickým využitím a využitých prostřednictvím recyklace, na druhé straně?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úr. věst. 1994 L 365, s. 10).