22.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Suceava (Rumunsko) dne 14. února 2017 – Zabrus Siret SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Věc C-81/17)

(2017/C 161/11)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Suceava

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Zabrus Siret SRL

Odpůrce: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Předběžné otázky

1)

Brání směrnice 2006/112/ES (1), jakož i zásady daňové neutrality a proporcionality, za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, správní praxi nebo výkladu ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které brání kontrole a přiznání nároku na odpočet DPH vyplývajícího z úprav týkajících se plnění uskutečněných v období předcházejícím kontrolovanému zdaňovacímu období a které bylo předmětem daňové kontroly, v důsledku které daňové orgány nezjistily žádné nepřesnosti, které by mohly změnit zdanitelný základ DPH, navzdory tomu, že tato ustanovení jsou vykládána v tom smyslu, že daňové orgány mohou znovu posoudit zdaňovací období, které již bylo předmětem předchozí daňové kontroly, na základě dodatečných údajů a informací získaných následně na základě spolupráce mezi státními orgány a institucemi?

2)

Musí být směrnice 2006/112/ES, jakož i zásady daňové neutrality a proporcionality vykládány v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti v původním řízení, brání vnitrostátní právní úpravě normativní povahy, která odepírá možnost opravit věcné chyby v přiznání k DPH pro zdaňovací období, která byla předmětem daňové kontrole s výjimkou případu, kdy se úprava provádí na základě opatření oznámeného orgánem daňové kontroly při předchozí kontrole?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).