3.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/36


Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2017 Liamem Jenkinsonem proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 9. listopadu 2016 ve věci T-602/15, Liam Jenkinson v. Evropská služba pro vnější činnost, Rada Evropské unie, Evropská komise a Eulex Kosovo

(Věc C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Liam Jenkinson (zástupci: N. de Montigny a J.-N. Louis, avocats)

Další účastníci řízení: Evropská služba pro vnější činnost, Rada Evropské unie, Evropská komise a Eulex Kosovo

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 9. listopadu 2016 ve věci T-602/15 v rozsahu, v němž zamítá žalobu podanou navrhovatelem a ukládá mu náhradu nákladů řízení,

rozhodl o žalobě,

uložil dalším účastníkům řízení náhradu nákladů obou řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel zpochybňuje, že se Tribunál prohlásil za příslušný pouze ohledně sporu založeného na poslední smlouvě na dobu určitou podepsanou navrhovatelem.

Zpochybňuje rovněž to, že i za předpokladu, že by bylo odůvodnění Tribunálu v tomto ohledu správné, quod non, Tribunál nerozhodl o několika jeho návrzích založených na skončení sporného smluvního vztahu, a tedy na poslední smlouvě na dobu určitou. Protiprávnost napadeného usnesení totiž plyne ze stručnosti odůvodnění, které je natolik stručné, že neumožňuje pochopit, jak Tribunál mohl, aniž by provedl věcnou analýzu spisu, dospět k závěru o své nepříslušnosti, s výjimkou sporu založeného na poslední smlouvě na dobu určitou, pouze na základě existence rozhodčí doložky, třebaže platnost a legalita takové doložky byly navrhovatelem zpochybňovány.

Navrhovatel zpochybňuje rovněž nezohlednění všech svých argumentů týkajících se existence pochybení orgánů, pokud jde o absenci právního rámce nabízejícího navrhovateli a všem zaměstnancům právních misí zřízených Unií záruky, že budou respektována jejich nejzákladnější sociální práva, mj. záruka práva na účinný přístup k soudu a práva na spravedlivý proces.

Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatel v důsledku toho uplatňuje, že Tribunál porušil:

evropské právo použitelné na určení práva rozhodného pro spory ze smluvních vztahů,

ustanovení belgického pracovního práva,

minimální požadavky na práci na dobu určitou použitelné na unijní úrovni,

práva zaručená Listinou základních práv,

povinnost uvést odůvodnění,

zákaz rozhodovat ultra petita.