6.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 155/7


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — A & G Fahrschul-Akademie GmbH v. Finanzamt Wolfenbüttel

(Věc C-449/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) - Směrnice 2006/112/ES - Článek 132 odst. 1 písm. i) a j) - Osvobození některých činností od daně ve veřejném zájmu - Školské nebo vysokoškolské vzdělávání - Pojem - Poskytování výuky řízení motorového vozidla autoškolou“)

(2019/C 155/08)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Žalovaný: Finanzamt Wolfenbüttel

Výrok

Pojem „školské nebo vysokoškolské vzdělávání“ ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. i) a j) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že nezahrnuje výuku řízení motorového vozidla poskytovanou takovou autoškolou, jako je autoškola dotčená ve věci v původním řízení, k získání řidičského oprávnění pro motorová vozidla skupin B a C1, které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.


(1)  Úř. věst. C 330, 2.10.2017.