12.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 408/25


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Shajin Ahmed v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Věc C-369/17) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Prostor svobody, bezpečnosti a práva - Hranice, azyl a přistěhovalství - Postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany - Směrnice 2011/95/EU - Článek 17 - Vyloučení ze statusu doplňkové ochrany - Důvody - Odsouzení za vážný zločin - Určení závažnosti na základě trestu, který lze uložit podle vnitrostátního práva - Přípustnost - Nutnost individuálního posouzení“)

(2018/C 408/32)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci původního řízení

Žalobce: Shajin Ahmed

Žalovaný: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Výrok

Článek 17 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany, musí být vykládán v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, podle které se žadatel o doplňkovou ochranu považuje za osobu, která „se [dopustila] vážného zločinu“ ve smyslu tohoto ustanovení, což jej může vyloučit z nároku na takovou ochranu, pouze na základě trestu, který lze za daný trestný čin uložit podle práva tohoto členského státu. Příslušnému vnitrostátnímu orgánu nebo soudu, který rozhoduje o žádosti o doplňkovou ochranu, přísluší posoudit závažnost dotčeného trestného činu na základě úplného přezkoumání všech okolností daného jednotlivého případu.


(1)  Úř. věst. C 293, 4.9.2017.