20.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 53/37


Žaloba podaná dne 19. prosince 2016 – Apple Sales International a Apple Operations Europe v. Komise

(Věc T-892/16)

(2017/C 053/46)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Apple Sales International (Cork, Irsko) a Apple Operations Europe (Cork, Irsko) (zástupci: A. von Bonin a E. van der Stok, advokáti, D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu a J. Bourke, barristers)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 30. srpna 2016 o státní podpoře SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) poskytnuté Irskem společnosti Apple,

podpůrně, částečně zrušil napadené rozhodnutí,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně čtrnáct žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z nesprávného výkladu irského práva ze strany Komise.

Žalobkyně mají za to, že jako nerezidentní irské společnosti podléhaly irské korporátní dani podle článku 25 Taxes Consolidation Act 1997 (konsolidovaný daňový zákoník z roku 1997) pouze, pokud se jednalo o „zdanitelné zisky“ dosažené v souvislosti s činnostmi vykonávanými irskými pobočkami. Daňové výměry řádně zohledňovaly „zdanitelné zisky“ poboček a neposkytovaly tedy žádnou výhodu. Komise se dopustila pochybení rovněž tím, že měla za to, že rozdělení zisku stanovené v článku 25 musí být provedeno v souladu se „zásadou obvyklých tržních podmínek“.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že zásada obvyklých tržních podmínek není kritérium, které by umožňovalo určit, zda daňové posouzení zahrnuje státní podporu s ohledem na článek 107 SFEU.

Komise se dopustila pochybení tím, že konstatovala, že čl. 107 odst. 1 SFEU vyžaduje, aby Irsko určilo zdanitelné zisky žalobkyně uvedené v článku 25 v souladu se zásadou obvyklých tržních podmínek.

3.

Třetí žalobní důvod vychází ze zásadních pochybení, kterých se Komise dopustila ohledně činností žalobkyň mimo Irsko.

Komise se dopustila zásadních pochybení tím, že neuznala, že činnosti žalobkyň generující zisky, a konkrétněji vývoj a uvádění práv duševního vlastnictví společnosti Apple na trh, jsou kontrolovány a řízeny ze Spojených států. Zisky plynoucí z těchto činností jsou připisovatelné Spojeným státům a nikoliv Irsku. Komise chybně zohlednila pouze zápisy ze schůzí správních rad žalobkyň a nepřihlédla ke všem ostatním dokladům o činnostech.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází ze zásadních pochybení, kterých se Komise dopustila ohledně činností žalobkyň v Irsku.

Komise měla uznat, že irské pobočky plnily pouze rutinní úkoly a nijak se nepodílely na vývoji a uvádění práv duševního vlastnictví společnosti Apple, generujících zisky, na trh.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že domněnky Komise jsou v rozporu s důkazním břemenem, zásadami OECD a jednoznačnými stanovisky odborníků; její závěry jsou rozporuplné.

Komise předpokládala, že veškeré hlavní činnosti generující zisky žalobkyň jsou připisovatelné irským pobočkám, aniž by řádně posoudila důkazy, včetně podrobných stanovisek odborníků, které prokazovaly, že tyto zisky není možné připisovat činnostem vykonávaným v Irsku.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z toho, že s žalobkyněmi bylo zacházeno stejně jako s ostatními osobami povinnými k dani neusazenými v Irsku a nebyly předmětem preferenčního zacházení.

Komise neprokázala selektivnost: nesprávně měla za to, že žalobkyně mají být jakožto irské rezidentní společnosti zdaněny ohledně zisků, kterých dosahují celosvětově.

7.

Sedmý žalobní důvod vychází z toho, že hlavní úvaha Komise musí být zrušena pro porušení podstatných formálních náležitostí.

Komise svou hlavní úvahu nerozvinula v rozhodnutí o zahájení řízení. Pokud by tak učinila, Apple by mohla předložit důkazy, které by mohly a musely změnit výsledek řízení.

8.

Osmý žalobní důvod vychází z věcných pochybení a nesprávných posouzení při uplatnění transakční metody čistého ziskového rozpětí na irské pobočky v rámci podpůrných úvah.

V rámci svých podpůrných úvah Komise nesprávně odmítla stanovisko znalců a nevysvětlila, jak by správně mělo být posouzeno rozdělení zisků.

9.

Devátý žalobní důvod vychází z toho, že ještě podpůrnější úvahy Komise jsou stiženy porušením podstatných formálních náležitostí a zjevně nesprávným posouzením.

Komise nesprávně daňový výměr srovnávala s dalšími daňovými výměry irských daňových orgánů určených třetím osobám, jelikož jejich situace byla odlišná.

10.

Desátý žalobní důvod vychází z toho, že podpůrné a ještě podpůrnější úvahy neumožňují určit částku, která má být navrácena.

Napadené rozhodnutí nijak nevysvětluje, jaká částka má být navrácena na základě podpůrných a ještě podpůrnějších úvah, čímž došlo k porušení pravidel v oblasti státních podpor a zásady právní jistoty.

11.

Jedenáctý žalobní důvod vychází z toho, že Komise porušila zásady právní jistoty a zákazu zpětné účinnosti tím, že nařídila navrácení údajné podpory.

12.

Dvanáctý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti provést pečlivý a nestranný přezkum.

13.

Třináctý žalobní důvod vychází z porušení článku 296 SFEU a čl. 41 odst. 2 písm. c) Listiny základních práv Evropské unie.

14.

Čtrnáctý žalobní důvod vychází z toho, že napadené rozhodnutí překračuje pravomoci Komise na základě čl. 107 odst. 1 SFEU.

Komise porušila zásadu právní jistoty tím, že vrácení nařídila na základě nepředvídatelného výkladu právní úpravy státních podpor, nepřezkoumala všechny relevantní důkazy, čímž porušila svou povinnost řádné péče, neodůvodnila napadené rozhodnutí právně dostačujícím způsobem a překročila své pravomoci na základě čl. 107 odst. 1 SFEU tím, že se pokusila změnit irský systém korporátní daně.