30.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 30/49


Žaloba podaná dne 18. listopadu 2016 – Di Bernardo v. Komise

(Věc T-811/16)

(2017/C 030/57)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Danilo Di Bernardo (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

rozhodl, že

rozhodnutí ze dne 10. srpna 2016, kterým výběrová komise ve výběrovém řízení EPSO/AST SC/03/15 vyloučila žalobce z uvedeného výběrového řízení, se zrušuje;

Komisi se v každém případě ukládá náhrada nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z různých zjevně nesprávných posouzení, kterých se výběrová komise dopustila při hodnocení odborné praxe žalobce.

2.

Druhý žalobní důvod, vznesený podpůrně, vychází z nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí a je založen na tom, že žalobci nebyla sdělena kritéria výběru stanovená výběrovou komisí.