18.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 121/33


Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 16. února 2017 – Gollnisch v. Parlament

(Věc T-624/16 R)

(„Řízení o předběžných opatřeních - Člen Evropského parlamentu - Vrácení příspěvků, jež byly vyplaceny na úhradu výdajů na parlamentní asistenci, formou vyrovnání - Návrh na odklad vykonatelnosti - Neexistence naléhavosti“)

(2017/C 121/48)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bruno Gollnisch (Villiers le Mahieu, Francie) (zástupce: N. Fakiroff, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: G. Corstens a S. Alonso de León, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článků 278 a 279 SFEU znějící na odklad vykonatelnosti rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 1. července 2016, kterým se po žalobci žádá vrácení částky ve výši 275 984,23 eur, oznámení o dluhu 2016-916 ze dne 5. července 2016, které navazuje na toto rozhodnutí, a oznámení těchto aktů ze strany generálního ředitele pro finance ze dne 6. července 2016.

Výrok

1)

Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.