16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/19


Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – CEE Bankwatch Network v. Komise

(Věc T-307/16) (1)

(„Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkající se rozhodnutí Komise o poskytnutí úvěru z nástroje Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšení bezpečnosti bloků jaderných elektráren - Částečné odepření přístupu - Výjimka týkající se veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů - Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů - Převažující veřejný zájem - Nařízení (ES) č. 1367/2006 - Použití na dokumenty týkající se rozhodnutí přijímaných v rámci Smlouvy o ESAE“)

(2018/C 134/26)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: CEE Bankwatch Network (Praha, Česká republika) (zástupce: C. Kiss, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart a C. Cunniffe, zmocněnci)

Vedlejší účastník podporující žalovanou: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně M. Holt a D. Robertson, poté S. Brandon, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2016) 2319 final ze dne 15. dubna 2016, kterým byl na základě nařízení (ES) č. 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. 2001, L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331) odepřen přístup k několika dokumentům týkajícím se rozhodnutí Komise C(2013) 3496 final ze dne 24. června 2013 o poskytnutí úvěru z nástroje Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšení bezpečnosti bloků jaderných elektráren.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

CEE Bankwatch Network ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

3)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 305, 22.8.2016.