18.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 121/10


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 19. prosince 2016 – Finmeccanica SpA v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Věc C-656/16)

(2017/C 121/15)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Finmeccanica SpA

Žalovaná: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Předběžná otázka

Brání čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (1), s ohledem na obecné zásady stanovené v čl. 3 odst. 1 téže směrnice, jakož i na správné použití unijních obecných právních zásad právní jistoty, ochrany legitimního očekávání, proporcionality, rozumného uvážení, transparentnosti a zákazu diskriminace, takové vnitrostátní právní úpravě, jako je čl. 106 odst. 3 písm. d) bod 2) legislativního nařízení č. 58 ze dne 24. února 1998 (úplné znění předpisů v oblasti finančního zprostředkování podle článků 8 a 21 zákona č. 52 ze dne 6. února 1996), ve znění pozdějších předpisů, a článek 47 g rozhodnutí Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob č. 11971 ze dne 14. května 1999 (prováděcí nařízení k legislativnímu nařízení č. 58 ze dne 24. února 1998 o emitentech), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, ve kterém uvedená ustanovení opravňují Consob k navýšení nabídky převzetí podle uvedeného článku 106, pokud je splněna podmínka, že „došlo ke koluzní dohodě mezi předkladatelem nabídky nebo osobami jednajícími ve shodě s ním a jedním nebo více prodávajícími“, aniž specifikují konkrétní jednání, které naplňuje znaky takovéhoto případu, a tedy jasně neurčují okolnosti a kritéria, při jejichž splnění je Consob oprávněna upravit cenu nabídky převzetí směrem nahoru?


(1)  Úř. věst. L 142, s. 12; Zvl. vyd. 17/02, s. 20.