30.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 30/37


Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-117/14, Cargill v. Rada

(Věc C-608/16 P)

(2017/C 030/41)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupkyně: H. Marcos Fraile, zmocněnkyně, N. Tuominen, advokátka)

Další účastníci řízení: Cargill SACI, Evropská komise, European Biodiesel Board (EBB)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 ve věci T-117/14, Cargill SACI v. Rada Evropské unie doručený Radě dne 16. září 2016;

zamítl žalobu podanou žalobkyní v prvním stupni na zrušení napadeného nařízení a

uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení, které Rada vynaložila v prvním stupni, jakož i v řízení o kasačním opravném prostředku.

Podpůrně,

vrátil věc Tribunálu k novému posouzení;

rozhodl, že o nákladech řízení v obou stupních bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1.

Zaprvé, Tribunál při posuzování, zda Rada měla důkazy, na základě nichž mohla rozhodnout, že tuzemské ceny surovin uvedené v záznamech příslušných argentinských vývozců byly natolik zkreslené, že odůvodňovaly, aby zůstaly nezohledněny a aby byla použita metoda stanovená v čl. 2 odst. 5 druhém pododstavci základního nařízení (1), použil nesprávné právní kritérium.

2.

Zadruhé, konstatování Tribunálu, že důkazy předložené orgány nebyly dostatečné k prokázání, že v Argentině existovalo značné zkreslení cen hlavních surovin, které bylo důsledkem systému DET, není řádně odůvodněno.

3.

Zatřetí, výrok napadeného rozsudku, kterým byla zrušena antidumpingová cla v rozsahu, v němž se týkají žalobkyně, je nepřiměřený vzhledem k jedinému důvodu pro zrušení, který byl Tribunálem konstatován, a zjištěné protiprávnosti tím přikládá nadměrný účinek.

4.

Rada prokáže, že napadený rozsudek je zatížen několika právními vadami, které mají dopad na jeho platnost. Kromě toho Rada tvrdí, že skutečnosti, které tvoří základ prvního žalobního důvodu, jsou dostatečně prokázány, Soudní dvůr tedy může o tomto důvodu rozhodnout a žalobu zamítnout.

5.

Rada proto navrhuje, aby byl napadený rozsudek zrušen a aby byla žaloba podaná žalobkyní v prvním stupni na zrušení napadeného nařízení zamítnuta.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. 2009, L 343, s. 51) („základní nařízení“).