30.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 30/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht München (Německo) dne 17. října 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH v. Hauptzollamt München

(Věc C-529/16)

(2017/C 030/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht München

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt München

Předběžné otázky

1)

Umožňují ustanovení článku 28 a násl. nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 ze dne 16. listopadu 2000 (2), aby se jako základ pro celní hodnotu vzala dohodnutá převodní cena, která se skládá z částky, která byla nejprve uvedena a nahlášena na faktuře a paušální opravy po uplynutí období vyúčtování s použitím klíče rozdělení, a to nezávisle na tom, zda na konci období vyúčtování dochází k dodatečnému finančnímu zatížení zúčastněné osoby nebo k dobropisu ve prospěch zúčastněné osoby?

2)

Pokud ano:

Může být celní hodnota přezkoumána, respektive určena na základě zjednodušených přístupů, pokud je třeba uznat účinky dodatečných úprav převodní ceny (jak směrem nahoru, tak i směrem dolů)?


(1)  Úř. věst. L 302, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 311, s. 17; Zvl. vyd. 02/10.