23.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 16. září 2016 – trestní řízení proti Juraji Sokáčovi

(Věc C-497/16)

(2017/C 022/02)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší soud České republiky

Účastník původního řízení

Juraj Sokáč

Předběžná otázka

Lze léčivé přípravky podle definice stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (1), které obsahují „uvedené látky“ stanovené nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 273/2004 (2), na základě čl. 2 písm. a) tohoto nařízení považovat za vyloučené z jeho působnosti ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve spojených věcech C-627/13 a C-2/14 i poté, co znění uvedeného ustanovení byla změněna nařízením č. 1258/2013 (3) a s přihlédnutím k tomu, že čl. 2 písm. a) nařízení č. 111/2005 (4), ve znění nařízení č. 1259/2013 (5), léčivé přípravky s obsahem efedrinu a pseudoefedrinu podřizuje režimu nařízení č. 111/2005?


(1)  Úř. věst. 2001, L 311, s. 67; Zvl. vyd. 13/27, s. 69.

(2)  Úř. věst. 2004, L 47, s. 1; Zvl. vyd. 15/08, s. 46.

(3)  Úř. věst. 2013, L 330, s. 21.

(4)  Úř. věst. 2005, L 22, s. 1.

(5)  Úř. věst. 2013, L 330, s. 30.