31.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 402/21


Kasační opravný prostředek podaný dne 20. srpna 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 9. června 2016 ve věci T-276/13, Growth Energy a Renewable Fuels Association v. Rada Evropské unie

(Věc C-465/16 P)

(2016/C 402/23)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupkyně: S. Boelaert, zmocněnkyně, N. Tuominen, advokátka)

Další účastníci řízení: Growth Energy, Renewable Fuels Association, Evropská komise, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2016 ve věci T-276/13, Growth Energy a Renewable Fuels Association v. Rada Evropské unie, doručený Radě dne 10. června 2016;

zamítl žalobu, kterou podaly v prvostupňovém řízení Growth Energy a Renewable Fuels Association a která zněla na zrušení napadeného nařízení (1);

uložil Growth Energy a Renewable Fuels Association, aby Radě nahradily náklady řízení vynaložené v prvostupňovém řízení i v řízení o kasačním opravném prostředku.

Podpůrně,

vrátil věc Tribunálu k opětovnému posouzení;

rozhodl, že o nákladech prvostupňového řízení a řízení o kasačním opravném prostředku v případě vrácení věci Tribunálu bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Rada v rámci tohoto kasačního opravného prostředku navrhuje, aby byl napadený rozsudek zrušen z těchto důvodů:

Závěry Tribunálu o přípustnosti žaloby a zejména jeho závěry o bezprostředním a osobním dotčení žalobců jsou právně nesprávné.

a.

Zaprvé, Tribunál má za to, že pro závěr o bezprostředním dotčení postačuje, pokud jsou čtyři američtí výrobci zařazení do vzorku výrobci bioetanolu. Tento závěr o přímém účinku je však v rozporu s ustálenou judikaturou, která odmítá přímý účinek na základě čistě hospodářských důsledků.

b.

Zadruhé, není jasné, jak by pouhá skutečnost, že výrobci v USA prodali svůj bioetanol domácím obchodníkům/výrobcům, který byl následně znovu prodán na domácím trhu nebo vyvezen domácími obchodníky/výrobci ve významném množství do Unie před uložením cel, podstatně ovlivnila jejich postavení na trhu. K prokázání podstatného dotčení jejich postavení na trhu uložením cel by bylo nutné, aby žalobci prokázali alespoň vliv cel na úroveň dovozu do Unie v návaznosti na uložení antidumpingových cel. Žalobci však v tomto ohledu neuvedli žádné informace a ani napadený rozsudek v tomto ohledu neobsahuje žádné závěry. Došlo tak k nesprávnému právnímu posouzení při uplatnění testu osobního dotčení a dále zde chybí odůvodnění.

Co se týče věci samé, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu základního nařízení (2) a ve dvou případech se dopustil nesprávného právního posouzení v souvislosti s právem WTO.

a.

Zaprvé, Tribunál nesprávně vyložil základní nařízení, pokud měl za to, že čl. 9 odst. 5 tohoto nařízení provádí články 9.2 a 6.10 antidumpingové dohody. Jak plyne ze znění čl. 9 odst. 5 základního nařízení, toto ustanovení se netýká výběru vzorku. A článek 6.10 antidumpingové dohody je proveden článkem 17 a čl. 9 odst. 6 základního nařízení, a nikoliv čl. 9 odst. 5 tohoto nařízení.

b.

Zadruhé, Tribunál nesprávně vyložil pojem „dodavatel“ uvedený v čl. 9 odst. 5 základního nařízení a v článku 9.2 antidumpingové dohody. Z logiky a systematiky čl. 9 odst. 5 vyplývá, že dodavatel může být pouze „zdroj, o němž bylo zjištěno, že je dumpingový a působí újmu“. Vzhledem k tomu, že výrobci v USA neměli žádnou vývozní cenu, dumping jim nemohl být přičítán. Tribunál se tedy dopustil nesprávného právního posouzení, pokud je kvalifikoval jako „dodavatele“ ve smyslu čl. 9 odst. 5 základního nařízení a článku 9.2 antidumpingové dohody.

c.

Zatřetí, Tribunál nesprávně vyložil slovní spojení „není-li to proveditelné“ použité v čl. 9 odst. 5 základního nařízení a článku 9.2 antidumpingové dohody, jelikož vycházel z nesprávného výkladu čl. 9 odst. 5 základního nařízení ve světle článku 6.10 antidumpingové dohody a ze zprávy odvolacího orgánu ve věci ES – Spojovací prostředky (3). Tato zpráva se týká pouze článku 9.2 antidumpingové dohody a analýza provedená v této zprávě týkající se slovního spojení „není-li to proveditelné“ se tak vztahuje pouze na situaci a zacházení, které čl. 9 odst. 5 základního nařízení stanoví ve vztahu k vývozcům v netržním hospodářství. Odvolací orgán tedy neposkytl výklad slovního spojení „není-li to proveditelné“, který by mohl být použit v tomto řízení, jež se netýká vývozců v netržním hospodářství.

Tribunál nakonec dospěl k věcně nesprávným skutkovým zjištěním, pokud dovodil, že výpočet individuálních cel je „proveditelný“. V situaci, kdy výrobci bioetanolu nemají vývozní cenu, ale pouze vnitrostátní cenu, je jednoznačně neproveditelné a nemožné stanovit individuální dumpingové rozpětí, a Komise tak může stanovit jednotné celostátní dumpingové rozpětí.


(1)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 157/2013 ze dne 18. února 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických (Úř. věst. 2013, L 49, s. 10).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. 2009, L 343, s. 51).

(3)  Evropská společenství – konečná antidumpingová opatření vztahující se na některé spojovací prostředky ze železa nebo oceli z Číny – AB-2011-2 – Zpráva odvolacího orgánu, WT/DS397/AB/R („ES – Spojovací prostředky, WT/DS397/AB/R“).