16.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 296/22


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de grande instance de Lille (Francie) dne 6. června 2016 – trestní řízení proti Uber France SAS

(Věc C-320/16)

(2016/C 296/29)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de grande instance de Lille

Účastnice původního řízení

Uber France SAS

Předběžné otázky

Zakládá článek L3124-13 zákona o dopravě, který byl vložen zákonem č. 2014-1104 ze dne 1. října 2014 o taxislužbě a dopravních vozidlech s řidičem, nové technické pravidlo týkající se jedné či několika služeb informační společnosti ve smyslu směrnice 98/34/ES ze dne 22. června 1998 (1), které nemá implicitní povahu a z něhož vyplývá povinnost předběžně oznámit tento text Evropské komisi podle článku 8 této směrnice, nebo spadá do působnosti směrnice 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách (2), která v čl. 2 odst. 2 písm. d) vyjímá ze své působnosti služby v oblasti dopravy?

Pokud bude odpověď na první část této otázky kladná, zakládá nedodržení povinnosti oznámení, která je stanovena v článku 8 směrnice, nemožnost použít článek L.3124-13 zákona o dopravě na právní subjekty?


(1)  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 204, s. 37).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, s. 36).