Věc C‑393/16

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

proti

Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof)

„Řízení o předběžné otázce – Společná organizace trhů se zemědělskými produkty – Ochrana chráněných označení původu (CHOP) – Nařízení (ES) č. 1234/2007 – Článek 118m odst. 2 písm. a) bod ii) a písm. b) a c) – Nařízení (EU) č. 1308/2013 – Článek 103 odst. 2 písm. a) bod ii) a písm. b) a c) – Oblast působnosti – Zneužití pověsti CHOP – Zneužití, napodobení nebo použití názvů, které evokují CHOP – Nepravdivý nebo zavádějící údaj – CHOP ‚Champagne‘ použité v názvu potraviny – Název ‚Champagner Sorbet‘ – Potravina obsahující jako složku šampaňské víno – Složka dodávající potravině základní charakteristiku“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. prosince 2017

 1. Zemědělství–Společná organizace trhů–Víno–Popis a obchodní úprava vín–Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení–Ochrana–Oblast působnosti–Použití chráněného označení původu v názvu potraviny obsahující složku, jež vyhovuje specifikacím výrobku s tímto označením–Zahrnutí

  [Nařízení Rady č. 1234/2009, ve znění nařízení č. 491/2009, čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii); nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii)]

 2. Zemědělství–Společná organizace trhů–Víno–Popis a obchodní úprava vín–Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení–Zneužití pověsti chráněného označení původu–Pojem–Použití chráněného označení původu s úmyslem neoprávněně využít jeho pověsti

  [Nařízení Rady č. 1234/2009, ve znění nařízení č. 491/2009, čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii); nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii)]

 3. Zemědělství–Společná organizace trhů–Víno–Popis a obchodní úprava vín–Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení–Ochrana–Zneužití pověsti chráněného označení původu–Pojem–Použití označení v názvu potraviny obsahující složku, jež vyhovuje specifikacím výrobku s tímto označením–Zahrnutí–Podmínky–Neexistence chuti, coby základní charakteristiky potraviny, vytvářené především přítomností této složky ve složení uvedené potraviny

  [Nařízení Rady č. 1234/2009, ve znění nařízení č. 491/2009, čl. 118m odst. 2 písm. a) bod ii); nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii)]

 4. Zemědělství–Společná organizace trhů–Víno–Popis a obchodní úprava vín–Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení–Zneužití, napodobení nebo použití názvů, které evokují chráněné označení původu–Pojem–Použití chráněného označení původu v názvu potraviny obsahující složku, jež vyhovuje specifikacím výrobku s tímto označením–Vyloučení

  [Nařízení Rady č. 1234/2009, ve znění nařízení č. 491/2009, čl. 118m odst. 2 písm. b); nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, čl. 103 odst. 2 písm. b)]

 5. Zemědělství–Společná organizace trhů–Víno–Popis a obchodní úprava vín–Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení–Ochrana proti nepravdivým nebo zavádějícím údajům–Rozsah

  [Nařízení Rady č. 1234/2009, ve znění nařízení č. 491/2009, čl. 118m odst. 2 písm. c); nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013, čl. 103 odst. 2 písm. c)]

 1.  Článek 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), ve znění nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, musí být vykládány v tom smyslu, že se vztahují na případ, kdy je takové chráněné označení původu, jako je „Champagne“, použito jako součást názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje.

  (viz bod 36, výrok 1)

 2.  Viz znění rozhodnutí.

  (viz bod 40)

 3.  Článek 118m odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1234/2007, ve znění nařízení č. 491/2009, a čl. 103 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že použití chráněného označení původu jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, představuje zneužití pověsti chráněného označení původu ve smyslu těchto ustanovení, pokud základní charakteristikou této potraviny není chuť vytvářená především přítomností této složky v jejím složení.

  V tomto ohledu je třeba shledat, že při použití CHOP jako součásti názvu, pod kterým je prodávána potravina, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto CHOP, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, se neoprávněně využívá pověsti tohoto CHOP tehdy, pokud tato složka nedodává dané potravině základní charakteristiku. K otázce určení, zda předmětná složka dodává dotčené potravině základní charakteristiku, je třeba uvést, že množství této složky ve složení této potraviny je důležitým, nikoli však dostatečným kritériem. Jeho posouzení závisí na příslušných výrobcích a musí zahrnovat kvalitativní hodnocení. Když název potraviny uvádí, jako je tomu ve věci v původním řízení, že daná potravina obsahuje složku s CHOP, která by měla naznačovat chuť této potraviny, musí chuť vytvářená touto složkou představovat základní charakteristiku uvedené potraviny.

  (viz body 50–53, výrok 2)

 4.  Článek 118m odst. 2 písm. b) nařízení č. 1234/2007, ve znění nařízení č. 491/2009, a čl. 103 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že použití chráněného označení původu jako součásti názvu, pod kterým je prodávána taková potravina, jako je „Champagner Sorbet“, jež nevyhovuje specifikacím výrobku s tímto chráněným označením původu, ale obsahuje složku, která těmto specifikacím výrobku vyhovuje, nepředstavuje zneužití, napodobení ani použití názvů, které toto chráněné označení původu evokují, ve smyslu těchto ustanovení.

  Včleněním názvu složky s CHOP do názvu dotčené potraviny dochází totiž k přímému použití tohoto CHOP za účelem otevřeného hlášení se k chuťové kvalitě s ním spojené, což nepředstavuje ani zneužití, ani napodobení, ani použití názvu, který toto CHOP evokuje.

  (viz body 57, 59, výrok 3)

 5.  Článek 118m odst. 2 písm. c) nařízení č. 1234/2007, ve znění nařízení č. 491/2009, a čl. 103 odst. 2 písm. c) nařízení č. 1308/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že jsou použitelné jak na nepravdivé nebo zavádějící údaje, které jsou způsobilé vyvolat nepravdivý dojem, pokud jde o zeměpisný původ dotčeného výrobku, tak i na nepravdivé nebo zavádějící údaje o povaze nebo základních vlastnostech tohoto výrobku.

  (viz bod 64, výrok 4)