22.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/9


Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Itálie) – Enzo Di Maura v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Věc C-246/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Daň z přidané hodnoty (DPH) - Základ daně - Šestá směrnice 77/388/EHS - Článek 11 část C odst. 1 druhý pododstavec - Omezení práva snížit si základ daně v případě nezaplacení smluvního partnera - Prostor pro uvážení, který mají členské státy při jeho provedení - Přiměřenost doby předfinancování hospodářským subjektem“)

(2018/C 022/10)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Účastníci původního řízení

Žalobce: Enzo Di Maura

Žalovaná: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Výrok

Článek 11 část C odst. 1 druhý pododstavec šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně musí být vykládán v tom smyslu, že členský stát nemůže podmínit snížení základu daně z přidané hodnoty neúspěšností úpadkového řízení, pokud takové řízení může trvat více než deset let.


(1)  Úř. věst. C 260, 18.7.2016.