19.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 195/5


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. dubna 2017 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-142/16) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Životní prostředí - Směrnice 92/43/EHS - Článek 6 odst. 3 - Ochrana přírodních stanovišť - Výstavba uhelné elektrárny Moorburg (Německo) - Oblasti Natura 2000 na toku řeky Labe nad uhelnou elektrárnou - Posouzení vlivů plánu nebo projektu na chráněnou lokalitu“)

(2017/C 195/06)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupce: C. Hermes a E. Manhaeve, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a J. Möller, zmocněnci, ve spolupráci s W. Ewerem, Rechtsanwalt)

Výrok

1)

Spolková republika Německo tím, že při schvalování výstavby uhelné elektrárny Moorburg poblíž Hamburku (Německo) neprovedla řádné a úplné posouzení vlivů, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 3 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 165, 10.5.2016.