18.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 437/7


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy – Polsko) – řízení zahájené na návrh POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., v likvidaci

(Věc C-106/16) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Svoboda usazování - Přeshraniční přeměna společnosti - Přemístění statutárního sídla bez přemístění skutečného sídla - Odmítnutí výmazu z obchodního rejstříku - Vnitrostátní právní úprava podmiňující výmaz z obchodního rejstříku zrušením společnosti po provedení likvidace - Oblast působnosti svobody usazování - Omezení svobody usazování - Ochrana zájmů věřitelů, menšinových společníků a zaměstnanců - Boj proti zneužívajícím praktikám“)

(2017/C 437/10)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastnice původního řízení

POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., v likvidaci

Výrok

1)

Články 49 a 54 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že se svoboda usazování vztahuje na přemístění statutárního sídla společnosti založené podle práva jednoho členského státu na území jiného členského státu, za účelem její přeměny, jež byla provedena v souladu s podmínkami uloženými právními předpisy tohoto jiného členského státu, na společnost podle práva posledně zmíněného členského státu, aniž došlo k přemístění skutečného sídla uvedené společnosti.

2)

Články 49 a 54 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, která přemístění statutárního sídla společnosti založené podle práva jednoho členského státu na území jiného členského státu, za účelem její přeměny, jež byla provedena v souladu s podmínkami uloženými právními předpisy tohoto jiného členského státu, na společnost podle práva posledně zmíněného členského státu, podmiňuje likvidací prvně zmíněné společnosti.


(1)  Úř. věst. C 211, 13.6.2016.