22.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 68/41


Žaloba podaná dne 22. prosince 2015 – Facebook v. OHIM – Brand IP Licensing (lovebook)

(Věc T-757/15)

(2016/C 068/52)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Facebook, Inc. (Menlo Park, Spojené státy) (zástupci: M. Granado Carpenter a M. Polo Carreño, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Britské Panenské ostrovy)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Společenství „lovebook“ – Přihláška č. 9 926 577

Řízení před OHIM: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. září 2015, ve věci R 2028/2014-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž se jím ruší rozhodnutí námitkového oddělení, kterým bylo vyhověno námitce proti přihlášce ochranné známky Společenství č. No 9 926 577 LOVEBOOK na základě pravděpodobnosti záměny vzhledem k tomu, že dospělo k závěru, že podobnost označení je minimální ve srovnání s rozdíly, že celkové působení označení a jeho vnímání ze strany relevantní veřejnosti je takové, že si nejsou podobné, a že tomu tak je i v případě, že starší ochranné známky jsou odlišnější;

uložil OHIM náhradu nákladů v řízení před Tribunálem.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.