15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/33


Žaloba podaná dne 3. prosince 2015 – Crédit Mutuel Arkéa v. ECB

(Věc T-712/15)

(2016/C 059/38)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francie) (zástupce: H. Savoie, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka (ECB)

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. října 2015 (ECB v. SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28) stanovující obezřetnostní požadavky pro Groupe Crédit Mutuel.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z toho, že rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. října 2015 (dále jen „rozhodnutí“) je protiprávní, neboť porušuje ustanovení unijního práva omezující pravomoci ECB v oblasti obezřetnostního dohledu pouze na úvěrové instituce. Tento žalobní důvod se dělí na čtyři části.

První část, podle níž právo použitelné na ECB v oblasti bankovního dohledu striktně omezuje její pravomoc pouze na úvěrové a další finanční instituce.

Druhá část, podle níž Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) není úvěrovou institucí a dohled ECB nad Crédit Mutuel by se jí neměl týkat.

Třetí část, podle níž je nemožnost ECB vykonávat nad CNCM obezřetnostní dohled potvrzena tím, že jak ECB uznala, nedisponuje žádnou sankční pravomocí.

Čtvrtá část, podle níž při nemožnosti uložení jakýchkoliv opatření CNCM rozhodnutí zbytečně a právně pomýleným způsobem ukládá nápravná opatření skupině Crédit Mutuel, která nemá právní existenci.

2.

Druhá žalobní důvod vychází z toho, že rozhodnutí musí být zrušeno rovněž z důvodu, že mělo protiprávně za to, že celá Crédit Mutuel představuje skupinu ve smyslu unijních ustanovení použitelných na oblast obezřetnostního dohledu. Tento žalobní důvod se dělí na tři části:

První část, podle níž je obecnou zásadou zakotvenou unijní právní úpravou obezřetnostní dohled úvěrových institucí na individuálním základě a dále konsolidovaný dohled na úrovni skupin vzájemných pojišťoven, pokud se dají považovat za jediný subjekt.

Druhá část, podle níž právní podmínky stanovené unijní právní úpravou, které umožňují konsolidovaný obezřetnostní dohled na úrovni bankovních skupin, nejsou splněny.

Třetí část, podle níž žádná ze tří podmínek umožňujících konsolidovaný dohled na úrovni celé Crédit Mutuel není v projednávaném případě splněna.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z toho, že rozhodnutí musí být zrušeno rovněž proto, že protiprávně zvyšuje požadavek na kmenový kapitál tier 1 pro skupinu Crédit Mutuel Arkéa z 8 % na 11 %. Tento žalobní důvod se dělí na dvě části:

První část, podle níž je rozhodnutí stiženo nesprávným právním posouzením.

Druhá část, podle níž je rozhodnutí stiženo rovněž nesprávnými posouzeními.