7.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 294/77


Žaloba podaná dne 25. června 2015 – Windrush Aka v. OHIM – Dammers (The Specials)

(Věc T-336/15)

(2015/C 294/92)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Windrush Aka LLP (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Malynicz, barrister, a S. Britton, solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Jerry Dammers (Londýn, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Majitel sporné ochranné známky: další účastník řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: slovní ochranná známka Společenství „The Specials“ – ochranná známka Společenství č. 3 725 082

Řízení před OHIM: řízení o zrušení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 18. března 2015 ve věci R 1412/2014-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí,

rozhodl, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobkyní.

Dovolávaný žalobní důvod

porušení čl. 15 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009