3.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/45


Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – Rumunsko v. Komise

(Věc T-145/15) (1)

(„EZZF a EZFRV - Opatření vztahující se na plochu - Výdaje vyloučené z financování - Paušální finanční opravy - Článek 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 - Povinnost uvést odůvodnění - Proporcionalita“)

(2017/C 104/63)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobce: Rumunsko (zástupci: původně R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea a T. Crainic, poté R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea a T. Crainic, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Biolan a G. von Rintelen, zmocněnci)

Předmět

Návrh podle článku 263 SFEU na částečné zrušení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/103 ze dne 16. ledna 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. 2015, L 16, s. 33).

Výrok

1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/103 ze dne 16. ledna 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), se zrušuje v rozsahu, v němž se týká Rumunska.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Rumunskem.


(1)  Úř. věst. C 178, 1.6.2015.