25.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/78


Žaloba podaná dne 17. listopadu 2015 – ZZ v. Parlament

(Věc F-142/15)

(2016/C 027/101)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: A. Tymen, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Parlamentu o odložení žádosti žalobkyní o pomoc a návrh na náhradu údajně způsobené nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobce

zrušit implicitní rozhodnutí, jež se považuje za učiněné dne 11. dubna 2015, o zamítnutí žádosti žalobkyně o pomoc ze dne 11. prosince 2014;

zrušit rozhodnutí ze dne 20. srpna 2015, doručené dne 24. srpna 2015, o zamítnutí stížnosti žalobkyně ze dne 24. dubna 2015;

uložit žalovanému náhradu nemajetkové újmy vzniklé žalobkyni, stanovené ex aequo et bono na 50 000 eur;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.