30.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 398/80


Žaloba podaná dne 22. září 2015 – ZZ v. Komise

(Věc F-125/15)

(2015/C 398/95)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise nepovýšit žalobkyni do platové třídy AD8 v povyšovacím řízení za rok 2014 a náhrada údajně vzniklé nemajetkové újmy.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 14. listopadu 2014 nepovýšit žalobkyni v povyšovacím řízení za rok 2014;

uložit Evropské komisi, aby z titulu vzniklé nemajetkové újmy zaplatila částku 15  000 eur;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.