3.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 364/31


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. července 2016 – Opreana v. Komise

(Věc F-67/15) (1)

(„Veřejná služba - Dočasná zaměstnankyně - Dočasná zaměstnankyně zastávající stálé pracovní místo - Neobnovení smlouvy na dobu určitou - Těhotenství - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Nepříslušnost autora aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení - Právo být vyslechnut - Povinnost jednat s náležitou péčí“)

(2016/C 364/35)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Luisa Opreana (Arlon, Belgie) (zástupci: původně A. Salerno, advokát, poté A. Salerno a P. Singer, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: G. Berscheid a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, podle kterého se smlouva žalobkyně neprodlužuje, přestože se blížil konec jejího těhotenství.

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Evropské komise o neprodloužení smlouvy dočasné zaměstnankyně Luisy Opreana, jejíž doba platnosti uplynula dne 31. srpna 2014, se zrušuje.

2)

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Luisou Opreana.


(1)  Úř. věst. C 213, 29.6.2015, s. 50.