25.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/27


Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2015 společností Schniga GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 10. září 2015 ve spojených věcech T-91/14 a T-92/14, Schniga GmbH v. Odrůdový úřad Společenství

(Věc C-625/15 P)

(2016/C 027/31)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Schniga GmbH (zástupci: G. Würtenberger, R. Kunze, advokáti)

Další účastníci řízení: Odrůdový úřad Společenství, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 ve spojených věcech T-91/14 a T-92/14;

uložil Odrůdovému úřadu Společenství a vedlejším účastníkům náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení při uplatnění článku 7 nařízení č. 2100/94 (1) o odrůdových právech Společenství (dále jen „nařízení o odrůdových právech“), jakož i článků 22 a 23 nařízení Komise (ES) č. 1239/95 (2) ze dne 31 května 1995.

Tribunál nesprávně posoudil pravomoc ředitele Odrůdového úřadu Společenství ohledně zahrnutí dalších vlastností v řízení o udělení odrůdového práva Společenství.

Tribunál nesprávně posoudil právní povahu technických protokolů a pokynů, které mají být použity při technickém přezkumu přihlašovaného odrůdového práva Společenství, v důsledku čehož neprávně posoudil časový rámec, ve kterém ředitel Odrůdového úřadu Společenství může rozhodnout o zohlednění nových vlastností při určení odlišnosti nové odrůdy.

Tribunál nesprávně posoudil důsledky uplatnění zásady právní jistoty, zásady objektivity Odrůdového úřadu Společenství a zásady rovného zacházení ve vztahu k rozhodnutím ředitele Odrůdového úřadu Společenství při přezkumu nové odrůdy.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, s. 1; Zvl. vyd. 03/16, s. 390).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1239/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství (Úř. věst. L 121, s. 37; Zvl. vyd. 03/17, s. 327).