19.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 346/11


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varbergs tingsrätt (Švédsko) dne 28. srpna 2015 – P v. Q

(Věc C-455/15)

(2015/C 346/12)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Varbergs tingsrätt

Účastníci původního řízení

Žalobce: P

Žalovaná: Q

Předběžná otázka

Musí Varbergs tingsrätt podle čl. 23 písm. a) nařízení Brusel II (1) nebo jiného ustanovení a bez ohledu na článek 24 tohoto nařízení odmítnout uznat rozhodnutí soudu prvního stupně v Šilute ze dne 18. února 2015, a pokračovat tudíž v řízení ve věci práva péče o dítě, které u něj právě probíhá?


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (Úř. věst. L 338, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 243).