7.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 294/23


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 3. června 2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Věc C-263/15)

(2015/C 294/28)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Navrhovatelky: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Odpůrce: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

Předběžné otázky

1)

Za okolností projednávané věci jednají navrhovatelky jako osoby povinné k dani vzhledem ke skutečnosti, že výklad čl. 9 odst. 1 směrnice (1) z pojmu ekonomická činnost nevylučuje činnosti obchodních společností ani tehdy, pokud tyto společnosti mohou vykonávat ekonomickou činnost, ze které jim plynou příjmy, jen jako doplňkovou činnost?

2)

Má okolnost, že navrhovatelky uskutečňují velkou část svých investic na základě státní podpory a že v rámci provozu mají malé příjmy z poplatku, dopad na jejich postavení jakožto osob povinných k dani?

3)

V případě záporné odpovědi na druhou otázku, je třeba považovat tento „poplatek“ za protiplnění za poskytnutí služby a existuje přímý vztah mezi poskytnutím služby a úhradou protiplnění?

4)

Představuje použití uskutečněných investic poskytování služby ze strany navrhovatelek ve smyslu článku 24 směrnice o DPH, jak byl vyložen nebo nelze mít za to, že se jedná o poskytování služby, jelikož je jím plněna právní povinnost?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).