22.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 205/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Švédsko) dne 21. dubna 2015 – Borealis Ab a další v. Naturvårdsverket

(Věc C-180/15)

(2015/C 205/30)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Žalovaný: Naturvårdsverket

Předběžné otázky

1.

Je při výpočtu jednotného opravného koeficientu pro průmyslové odvětví slučitelné s čl. 10a odst. 1 a 4 směrnice o obchodování (1), jsou-li všechny emise ze spalování zbytkového plynu k výrobě elektřiny zařazeny do dražby a nejsou tak započítány do Industritaket [(strop pro bezplatné přidělení povolenek; dále jen „strop pro dané odvětví“)] i přesto, že je v případě emisí ze zbytkového plynu možné přidělení bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 1 směrnice o obchodování?

2.

Je při výpočtu jednotného opravného koeficientu pro průmyslové odvětví slučitelné s čl. 10a odst. 1 a 4 směrnice o obchodování, jsou-li všechny emise vznikající při výrobě tepla v zařízeních pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny pro další dodání do [...] zařízení [, na něž se vztahuje systém obchodování s emisemi (dále jen „zařízení ETS“)] zařazeny do dražby a nejsou tak započítány do stropu pro dané odvětví i přesto, že je v případě emisí z výroby tepla možné přidělení bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 4 směrnice o obchodování?

3.

Je v případě záporné odpovědi na první a druhou otázku správný výpočet podílu daných odvětví (34,78 %) na celkových emisích v referenčním období?

4.

Je rozhodnutí Komise 2013/448/EU (2) neplatné a neslučitelné s čl. 10a odst. 5 třetím pododstavcem směrnice o obchodování, protože Komise musí při výpočtu stropu pro dané odvětví použít opravný koeficient jednotný pro všechna odvětví vždy, a nikoli jen „v případě nutnosti“?

5.

Byla produktová referenční úroveň pro tekuté surové kovy určena v souladu s čl. 10a odst. 2 směrnice o obchodování s ohledem na skutečnost, že při vymezení zásad pro určení předem stanovených referenčních hodnot má být výchozím bodem průměrný výkon 10 % nejúčinnějších zařízení v daném odvětví?

6.

Pokud jde o přidělení bezplatných povolenek pro exportování tepla do soukromých domácností, je slučitelné s čl. 10a odst. 4 směrnice o obchodování, nejsou-li pro takové exportování tepla do soukromých domácností přiděleny bezplatné povolenky?

7.

Je v souvislosti s žádostmi o přidělení bezplatných povolenek slučitelné s přílohou IV rozhodnutí Komise 2011/278/EU (3), nejsou-li uvedeny všechny emise skleníkových plynů pocházející z výroby tepla exportovaného do soukromých domácností, jak postupoval Naturvårdsverket (švédský Úřad pro ochranu životního prostředí)?

8.

Je při přidělování bezplatných povolenek pro exportování tepla do soukromých domácností slučitelné s čl. 10a odst. 1 až 4 směrnice o obchodování a čl. 10 odst. 3 rozhodnutí 2011/278/EU, nejsou-li přiděleny další bezplatné povolenky pro emise z fosilních paliv, které převyšují množství přidělené pro teplo exportované do soukromých domácností?

9.

Je v souvislosti s žádostmi o přidělení bezplatných povolenek slučitelné s přílohou IV rozhodnutí Komise 2011/278/EU, jsou-li hodnoty uvedené v žádosti upraveny tak, že jsou pro emise skleníkových plynů pocházejících ze spalování zbytkového plynu použity hodnoty pro emise ze spalování zemního plynu, jak postupoval Naturvårdsverket?

10.

Znamená čl. 10 odst. 8 rozhodnutí Komise 2011/278/EU, že provozovateli nelze přidělit bezplatné povolenky, pokud jde o spotřebu tepla v dílčím zařízení pro referenční úroveň tepla, v případech, kdy takové teplo bylo vyrobeno v jiném dílčím zařízení pro referenční úroveň paliva?

11.

Je v případě kladné odpovědi na desátou otázku čl. 10 odst. 8 rozhodnutí Komise 2011/278/EU v rozporu s čl. 10a odst. 1 směrnice o obchodování?

12.

Je při přidělování bezplatných povolenek pro spotřebu tepla slučitelné se směrnicí o obchodování a pokyny č. 2 a 6, je-li při posuzování zohledněn zdroj tepla, který vyrábí spotřebovávané teplo?

13.

Je rozhodnutí Komise 2013/448/EU neplatné a neslučitelné s článkem 290 SFEU a čl. 10a odst. 1 a 5 směrnice o obchodování z důvodu, že se jím mění způsob výpočtu stanovený v čl. 10a odst. 5 druhém pododstavci písm. a) a b) směrnice o obchodování v tom smyslu, že v základu výpočtu nejsou zohledněny emise vznikající při spalování zbytkového plynu a kombinované výrobě tepla a elektřiny, ačkoli je bezplatné přidělení povolenek v této souvislosti přípustné podle čl. 10a odst. 1 a 4 směrnice o obchodování a rozhodnutí Komise 2011/278/EU?

14.

Je třeba měřitelné teplo ve formě páry pocházející ze zařízení ETS, která je dodávána do parovodní sítě se značným množstvím odběratelů páry, z nichž alespoň jeden není zařízením ETS, považovat za dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla podle čl. 3 písm. c) rozhodnutí Komise 2011/278?

15.

Má pro odpověď na čtrnáctou otázku význam:

a)

zda je parovodní síť vlastnictvím největšího odběratele páry v síti, kterým je zařízení ETS,

b)

jaký podíl na celkových dodávkách tepla do parovodní sítě využívá největší odběratel,

c)

kolik je v dané parovodní síti dodavatelů a odběratelů,

d)

zda existuje nějaká nejistota ohledně toho, kdo vyrábí měřitelné teplo pořizované danými odběrateli páry, a

e)

zda lze rozdělení užívání páry v rámci sítě změnit tím, že se do něj připojí několik odběratelů páry, kteří nejsou zařízeními ETS, nebo se zvýší stávající míra využití ze strany zařízení ETS?

16.

Pokud odpověď na čtrnáctou otázku závisí na skutkových okolnostech daného případu, kterým skutečnostem má být přikládána zvláštní váha?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, s. 32).

(2)  Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2013 o vnitrostátních prováděcích opatřeních pro přechodné bezplatné přidělování povolenek na emise skleníkových plynů v souladu s čl. 11 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 240, s. 27).

(3)  Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2772) (Úř. věst. L 130, s. 1).