Věc C‑290/15

Patrice D’Oultremont a další

proti

Région wallonne

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Belgie)]

„Řízení o předběžné otázce — Posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí — Směrnice 2001/42/ES — Článek 2 písm. a) a čl. 3 odst. 2 písm. a) — Pojem ‚plány a programy‘ — Podmínky zřizování větrných elektráren stanovené vyhláškou — Ustanovení, která se týkají mimo jiné opatření v oblasti bezpečnosti, kontroly, uvedení do původního stavu, složení jistoty a norem upravujících hladiny hluku, které jsou stanoveny podle účelu využití oblastí“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 27. října 2016

Životní prostředí – Posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí – Směrnice 2001/42 – Plán a program – Pojem – Podmínky zřizování větrných elektráren stanovené vyhláškou – Zahrnutí

[Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42, čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 2 písm. a)]

Článek 2 písm. a) a čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice 2001/42 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí musí být vykládány v tom smyslu, že vyhláška, která obsahuje různá ustanovení týkající se zřizování větrných elektráren, jež je třeba dodržet v rámci vydávání správních povolení týkajících se umísťování a provozování takových zařízení, spadá pod pojem „plány a programy“ ve smyslu této směrnice.

Posouzení kritérií, jež jsou stanovena v uvedených ustanoveních, podle nichž se určuje, zda může vyhláška spadat pod uvedený pojem, musí být totiž mimo jiné prováděno s ohledem na cíl uvedené směrnice, který spočívá v tom, aby byla posouzení vlivu na životní prostředí podrobena rozhodnutí, jež mohou mít významný vliv na životní prostředí.

Kromě toho je třeba zamezit možným strategiím obcházení povinností stanovených ve směrnici 2001/42, jež mohou mít podobu roztříštěných opatření, čímž by se snižoval užitečný účinek této směrnice. S ohledem na tento cíl se pojem „plány a programy“ týká veškerých aktů, kterými se stanovením pravidel a kontrolních postupů, které se použijí v dotčeném odvětví, vymezuje podstatný soubor kritérií a podmínek pro schvalování a provádění jednoho nebo více z projektů, které mohou mít významný vliv na životní prostředí.

V této souvislosti mají technické normy, podmínky provozu, předcházení haváriím a požárům, normy v oblasti hluku, navrácení do původního stavu a složení finanční jistoty za provoz větrných elektráren dostatečný význam a rozsah k tomu, aby vymezovaly podmínky, které se použijí pro dotčené odvětví, a rozhodnutí zejména v oblasti životního prostředí, která jsou v rámci uvedených norem stanovena, mají vymezovat podmínky, za nichž mohou být v budoucnu schvalovány konkrétní záměry umisťování a provozu větrných elektráren.

(viz body 47–50, 54 a výrok)