3.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/19


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. února 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Paris – Francie) – Carrefour Hypermarchés SAS v. ITM Alimentaire International SASU

(Věc C-562/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Srovnávací reklama - Směrnice 2006/114/ES - Článek 4 - Směrnice 2005/29/ES - Článek 7 - Objektivní cenové srovnání - Klamavé opomenutí - Reklama srovnávající ceny výrobků prodávaných v prodejnách různé velikosti a druhu - Přípustnost - Závažná informace - Rozsah a způsob sdělení informace“)

(2017/C 104/28)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Paris

Účastnice původního řízení

Odvolatelka: Carrefour Hypermarchés SAS

Odpůrkyně: ITM Alimentaire International SASU

Výrok

Článek 4 písm. a) a c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě ve spojení s čl. 7 odst. 1 až 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých obchodních praktikách“) musí být vykládán v tom smyslu, že taková reklama, jako je reklama, o kterou se jedná v původním řízení, která srovnává ceny výrobků prodávaných v prodejnách různého druhu a velikosti, může – jsou-li tyto prodejny součástí řetězců, z nichž každý má prodejny různé velikosti a druhu, a srovnává-li zadavatel ceny ve svých prodejnách větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu – být nedovolená ve smyslu prvně uvedeného ustanovení, ledaže by spotřebitelé byli o tom, že byly srovnávány ceny v prodejnách zadavatele větší velikosti nebo druhu s cenami zjištěnými v prodejnách konkurentů menší velikosti nebo druhu, jasným způsobem vlastním reklamním sdělením informováni.

Předkládajícímu soudu při posuzování, zda je taková reklama dovolená, přísluší, aby ověřil, zda reklama, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, s ohledem na okolnosti daného případu splňuje požadavek objektivity srovnání a nemá klamavý charakter, přičemž musí zohlednit vnímání dotčených výrobků průměrným běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným spotřebitelem a dále údaje uvedené v dané reklamě, zejména ohledně prodejen řetězce zadavatele a prodejen konkurenčních řetězců, jejichž ceny byly srovnávány, a obecně všechny její znaky.


(1)  Úř. věst. C 27, 25.1.2016.