13.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 382/7


Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. září 2017 – Evropská komise v. Irsko

(Věc C-552/15) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Volný pohyb služeb - Motorová vozidla - Nájem nebo leasing motorového vozidla osobou s bydlištěm v některém členském státě od poskytovatele usazeného v jiném členském státě - Registrační poplatek - Úhrada poplatku v plné výši v okamžiku registrace - Zásady pro vrácení poplatku - Přiměřenost“)

(2017/C 382/06)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Wasmeier a J. Tomkin, zmocněnci)

Žalované: Irsko (zástupci: E. Creedon, L. Williams a M. A. Joyce, zmocněnci, ve spolupráci s M. Collinsem, SC, S. Kingston a C. Daly, BL)

Výrok

1)

Irsko tím, že stanovilo povinnost dopředu zaplatit registrační poplatek v plné výši odpovídající konečné registraci bez ohledu na předpokládanou skutečnou dobu užívání vozidla v Irsku, které tam bylo dovezeno, i když byla dočasná doba leasingu nebo pronájmu jasně daná a dopředu známá, porušilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 56 SFEU.

2)

Irsko tím, že neupravilo výplatu úroků při vrácení registračního poplatku a jakožto administrativní výdaje sráželo 500 eur z částky registračního poplatku, která měla být vrácena, porušilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 56 SFEU.

3)

Irsku se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 414, 14.12.2015.