18.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 437/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. října 2017 – Evropská komise v. Italská republika

(Věc C-467/15 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Státní podpory - Podpora poskytnutá Italskou republikou producentům mléka - Režim podpor spojený s vrácením dávky z mléka - Podmíněné rozhodnutí - Rozhodnutí přijaté Radou Evropské unie na základě čl. 108 odst. 2 třetího pododstavce SFEU - Nařízení (ES) č. 659/1999 - Článek 1 písm. b) a c) - Existující podpora - Nová podpora - Pojmy - Změna existující podpory porušením podmínky zajišťující slučitelnost podpory s vnitřním trhem“)

(2017/C 437/03)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: V. Di Bucci a P. Němečková, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Italská republika (zástupci: G. Palmieri, zmocněnkyně, ve spolupráci s S. Fiorentinem a P. Grassem, zmocněnci)

Výrok

1)

Body 1, 2 a 4 výroku rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 24. června 2015, Itálie v. Komise (T-527/13, EU:T:2015:429), se zrušují.

2)

Žaloba podaná Italskou republikou k Tribunálu Evropské unie ve věci T-527/13 se zamítá.

3)

Italská republika ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Evropské komise týkající se jak řízení v prvním stupni, tak i řízení o kasačním opravném prostředku.


(1)  Úř. věst. C 406, 7.12.2015.