28.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 441/3


Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Itálie) – Tecnoedi Costruzioni Srl v. Comune di Fossano

(Věc C-318/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Veřejné zakázky na stavební práce - Směrnice 2004/18/ES - Článek 7 písm. c) - Částky prahových hodnot pro veřejné zakázky - Nedosažení prahové hodnoty - Mimořádně nízké nabídky - Automatické vyloučení - Možnost veřejného zadavatele - Povinnosti veřejného zadavatele vyplývající ze svobody usazování, volného pohybu služeb a obecné zásady zákazu diskriminace - Zakázky mající nepochybný přeshraniční význam“)

(2016/C 441/03)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Tecnoedi Costruzioni Srl

Žalovaný: Comune di Fossano

Výrok

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (regionální správní soud Piemontu, Itálie) ze dne 29. dubna 2015 je nepřípustná.


(1)  Úř. věst. C 311, 21.9.2015.