14.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 419/19


Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf – Německo) – combit Software GmbH v. Commit Business Solutions Ltd

(Věc C-223/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Nařízení (ES) č. 207/2009 - Ochranná známka Evropské unie - Jednotná povaha - Určení nebezpečí záměny pouze pro jednu část území Unie - Rozsah územní působnosti zákazu podle článku 102 uvedeného nařízení“)

(2016/C 419/24)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: combit Software GmbH

Žalovaná: Commit Business Solutions Ltd

Výrok

Ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie musí být vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie na jedné části území Evropské unie, přičemž toto nebezpečí na jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud konstatovat, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou, a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Evropské unie s výjimkou té části jejího území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence nebezpečí záměny.


(1)  Úř. věst. C 294, 7.9.2015.