8.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 48/6


Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 10. prosince 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – TSI GmbH v. Hauptzollamt Aachen

(Věc C-183/15) (1)

(„Řízení o předběžné otázce - Společný celní sazebník - Sazební zařazení zboží - Kombinovaná nomenklatura - Podpoložka 9027 10 10 - Aerodynamické ultrafialové analyzátory - Ruční počítadla částic“)

(2016/C 048/09)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: TSI GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Aachen

Výrok

Kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008, musí být vykládána v tom smyslu, že takový typ aerodynamických ultrafialových analyzátorů a ručních počítadel částic, jako je typ dotčený ve věci v původním řízení, nespadá do podpoložky 9027 10 10 kombinované nomenklatury.


(1)  Úř. věst. C 254, 3.8.2015.