19.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 343/6


Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. července 2016 – Evropská komise v. Rumunsko

(Věc C-104/15) (1)

(„Nesplnění povinnosti státem - Ochrana životního prostředí - Směrnice 2006/21/ES - Nakládání s odpady - Těžba - Dekantační nádrže - Emise prachu - Jemné prachové částice rozptýlené do vzduchu - Znečištění - Zdraví osob - Povinná preventivní opatření - Články 4 a 13 - Konstatování existence nesplnění povinnosti“)

(2016/C 343/08)

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano a D. Loma-Osorio Lerena, zmocněnci)

Žalovaný: Rumunsko (zástupci: R. H. Raduem, E. Gane, A. Buzoianu a R. Haţieganu, zmocněnci)

Výrok

1)

Tím, že Rumunsko nepřijalo vhodná opatření za účelem zabránění uvolňování prachu z povrchu nádrže Boșneag II, nesplnilo povinnosti, které mu vyplývají ze článku 4 a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES – Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise.

2)

Rumunsku se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 146, 4.5.2015.