15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/36


Žaloba podaná dne 27. října 2014 – Monster Energy v. OHIM – Home Focus (MoMo Monsters)

(Věc T-736/14)

(2014/C 448/45)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Monster Energy Company (Corona, Spojené státy) (zástupce: P. Brownlow, Solicitor)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Home Focus Development Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy)

Údaje týkající se řízení před OHIM

Přihlašovatel: žalobkyně

Sporná ochranná známka: slovní ochranná známka „MoMo Monsters“ – přihláška č. 1 0 5 13  372

Řízení před OHIM: námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. srpna 2014 ve věci R 1167/2013-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí,

uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009