1.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 431/35


Žaloba podaná dne 18. září 2014 — EEB v. Komise

(Věc T-685/14)

(2014/C 431/58)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobce: European Environmental Bureau (EEB) (Brusel, Belgie) (zástupkyně: S. Podskalská, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise Ares(2014) 2317513 ze dne 11. července 2014, kterým prohlásila za nepřípustnou žádost žalobce o interní přezkum rozhodnutí Komise 2014/2002 final ze dne 31. března 2014 o oznámení Bulharské republiky o přechodném národním plánu stanoveném v článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích;

zrušil rozhodnutí Komise C 2014/2002 final ze dne 31. března 2014 o oznámení Bulharské republiky o přechodném národním plánu stanoveném v článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že rozhodnutí Komise Ares (2014) 23117513 ze dne 11. července 2014 porušuje článek 17 Smlouvy o Evropské unii, čl. 2 odst. 1 písm. g) a článek 10 nařízení (ES) č. 1367/2006, Úmluvu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (dále jen „Aarhuská úmluva“), ve spojení s rozhodnutím Rady ze dne 17. února 2005 o uzavření Aarhuské úmluvy jménem Evropského společenství (2005/370/ES).

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze tvrzení, že rozhodnutí Komise C 2014/2002 final ze dne 31. března 2014 porušuje článek 17 Smlouvy o Evropské unii, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, prováděcí rozhodnutí Komise 2012/115/EU ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla týkající se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, Aarhuskou úmluvu ve spojení s rozhodnutím Rady ze dne 17. února 2005 o uzavření Aaruhské úmluvy jménem Evropského společenství (2005/370/ES), směrnici 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.