4.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 82/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 12. prosince 2018 – Krka v. Komise

(Věc T-684/14) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh s perindoprilem, léčivým přípravkem určeným k léčení kardiovaskulárních onemocnění, v jeho originální a generické podobě - Rozhodnutí, jímž se konstatuje porušení článku 101 SFEU - Dohoda o smírném řešení patentových sporů - Licenční dohoda - Dohoda o nákupu technologie - Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu - Omezení hospodářské soutěže z hlediska důsledku - Nalezení souladu mezi právem hospodářské soutěže a patentovým právem“)

(2019/C 82/30)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovinsko) (zástupci: T. Ilešič a M. Kocmut, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, zmocněnci, ve spolupráci s D. Baileym, barrister)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU znějící na částečné zrušení rozhodnutí Komise C(2014) 4955 ze dne 9. července 2014 v řízení podle článků 101 a 102 SFEU [věc AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v němž se týká žalobkyně.

Výrok rozsudku

1)

Článek 4 rozhodnutí Evropské komise C(2014) 4955 final ze dne 9. července 2014 v řízení podle článků 101 a 102 SFEU [věc AT.39612 – Perindopril (Servier)] se zrušuje v rozsahu, ve kterém je v něm konstatována účast společnosti Krka Tovarna Zdravil d.d. na dohodách uvedených v tomto článku.

2)

Článek 7 odst. 4 písm. a) rozhodnutí C(2014) 4955 final se zrušuje.

3)

Články 8 a 9 rozhodnutí C(2014) 4955 final se zrušují v rozsahu, v němž se týkají společnosti Krka Tovarna Zdravil.

4)

Komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 431, 1.12.2014.