4.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 82/26


Rozsudek Tribunálu ze dne 12. prosince 2018 – Mylan Laboratories a Mylan v. Komise

(Věc T-682/14) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh s perindoprilem, který je léčivým přípravkem určeným k léčení kardiovaskulárních onemocnění, v jeho originální i generické podobě - Rozhodnutí, jímž se konstatuje porušení článku 101 SFEU - Dohoda o smírném narovnání patentových sporů - Potenciální hospodářská soutěž - Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu - Uvedení práva hospodářské soutěže do souladu s patentovým právem - Přičtení protiprávního jednání - Pokuty“)

(2019/C 82/29)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, Indie) a Mylan, Inc. (Canonsburg, Pensylvánie, Spojené státy) (zástupci: S. Kon, C. Firth a C. Humpe, solicitors)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, poté F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, zmocněnci, ve spolupráci s S. Kingston, barrister)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU a směřující ke zrušení rozhodnutí Komise C (2014) 4955 final ze dne 9. července 2014 v řízení podle článků 101 a 102 SFEU [věc AT.39612 – Perindopril (Servier)], v rozsahu, v němž se týká žalobkyň, a podpůrně ke zrušení nebo snížení pokuty, která byla žalobkyním uvedeným rozhodnutím uložena.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnostem Mylan Laboratories Ltd a Mylan, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 431, 1. 12. 2014.