3.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 104/41


Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2017 – Mayer v. EFSA

(Věc T-493/14) (1)

(„Vyslaný národní odborník - Pravidla EFSA o vyslaných národních odbornících (VNO) - Rozhodnutí neprodloužit vyslání - Přístup k dokumentům - Nařízení (ES) č. 1049/2001 - Odepření přístupu - Výjimka týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce - Ochrana osobních údajů - Nařízení (ES) č. 45/2001 - Návrhy na určení a na vydání soudního příkazu - Doplňující spis k žalobě - Změna návrhových žádání - Přípustnost“)

(2017/C 104/57)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Německo) (zástupce: T. Mayer, advokát)

Žalovaný: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (zástupci: D. Detken, zmocněnec, ve spolupráci s R. Van der Houtem a A. Köhlerem, advokáty,)

Předmět věci

Žaloba na základě článku 263 SFEU směřující ke zpochybnění rozhodnutí EFSA, kterými byla zamítnuta jednak žádost žalobkyně o prodloužení jejího vyslání jakožto národního odborníka u EFSA a jednak žádost žalobkyně o přístup k dokumentům v držení EFSA.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

2)

Ingrid Alice Mayer se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.


(1)  Úř. věst. C 329, 22.9.2014.