25.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/46


Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2015 – NICO v. Rada

(Věc T-371/14) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní - Zmrazení finančních prostředků - Povinnost uvést odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení“)

(2016/C 027/56)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Švýcarsko) (zástupci: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta a N. Pilkington, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bishop a I. Rodios, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady obsaženého v dopise ze dne 14. března 2014, kterým byl název žalobkyně ponechán na seznamech osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedených v příloze II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, s. 39), ve znění rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP ze dne 15. října 2012 (Úř. věst. L 282, s. 58), a v příloze IX nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, s. 1), provedeného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 945/2012 ze dne 15. října 2012 (Úř. věst. L 282, s. 16).

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnost Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 261, 11.8.2014.