23.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 389/45


Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2015 – Primagaz v. OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Věc T-195/14) (1)

(„Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PRIMA KLIMA - Starší obrazová ochranná známka Společenství PRIMAGAZ - Relativní důvod pro zamítnutí - Nebezpečí záměny - Relevantní veřejnost - Podobnost výrobků nebo služeb - Podobnost označení - Rozlišovací způsobilost slovního prvku s pochvalnou povahou - Pojmové srovnání - Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky - Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

(2015/C 389/48)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paříž, Francie) (zástupce: D. Régnier, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: M. Fischer, zmocněnec)

Další účastník řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastník před Tribunálem: Gerhard Reeh (Radnice, Česká republika) (zástupce: W. Reigger, advokát)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 7. ledna 2014 (věc R 2304/2012-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA a Gerhardem Reehem

Výrok

1.

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 7. ledna 2014 (věc R 2304/2012-1) se zrušuje v rozsahu, v němž odvolací senát zamítl odvolání, které mu bylo předloženo v souvislosti s výrobky „Osvětlovací a topná zařízení, sušičky a větrací přístroje; filtry s aktivním uhlím pro větrání“.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 175, 10.6.2014.