31.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 402/30


Rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2016 – Molinos Río de la Plata a další v. Rada

(Věci T-112/14 až T-116/14 a T-119/14) (1)

(„Dumping - Dovoz bionafty pocházející z Argentiny - Konečné antidumpingové clo - Žaloba na neplatnost - Profesní sdružení - Bezprostřední dotčení - Osobní dotčení - Přípustnost - Článek 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009 - Běžná hodnota - Výrobní náklady“)

(2016/C 402/32)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentina) (věc T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentina) (věc T-113/14), Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentina) (věc T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (věc T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Aires) (T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires) (věc T-119/14) (zástupci: J. -F. Bellis, R. Luff a G. Bathory, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: původně S. Boelaert a B. Driessen, poté H. Marcos Fraile, zmocněnci, ve spolupráci s R. Bierwagenem a C. Hippem, advokáty)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: M. França a A. Stobiecka-Kuik, zmocněnci) a European Biodiesel Board (EBB) (Brusel, Belgie) (zástupci: O. Prost a M. S. Dibling, advokáti)

Předmět věci

Návrhy na základě článku 263 SFEU, které zní ve věci T-119/14 na zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1194/2013 ze dne 19. listopadu 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie (Úř. věst. 2013, L 315, s. 2), a ve věcech T-112/14 až T-116/14 na zrušení tohoto nařízení v rozsahu, v němž ukládá antidumpingové clo žalobkyním v těchto věcech.

Výrok rozsudku

1)

Věci T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 a T-119/14 se spojují pro účely rozhodnutí, jímž se končí řízení.

2)

Články 1 a 2 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1194/2013 ze dne 19. listopadu 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz bionafty pocházející z Argentiny a Indonésie se zrušují v rozsahu, v němž se týkají Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA a Bunge Argentina SA.

3)

Ve věci T-119/14 se žaloba ve zbývající části zamítá.

4)

Ve věcech T-112/14 až T-116/14 ponese Rada Evropské unie vlastní náklady řízení. Rada Evropské unie rovněž nahradí náklady řízení, které vznikly Molinos Río de la Plata ve věci T-112/14, Oleaginosa Moreno Hermanos ve věci T-113/14, Vicentin ve věci T-114/14, Aceitera General Deheza ve věci T-115/14 a Bunge Argentina ve věci T-116/14.

5)

Ve věci T-119/14 ponesou Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) a Rada vlastní náklady řízení.

6)

Evropská komise a European Biodiesel Board (EBB) ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 112, 14. 4. 2014.