24.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 392/24


Rozsudek Tribunálu ze dne 8. září 2016 – Goldfish a další v. Komise

(Věc T-54/14) (1)

(„Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Belgický, německý, francouzský a nizozemský trh s krevetami ze Severního moře - Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU - Stanovení cen a rozdělení objemů prodeje - Přípustnost důkazů - Použití tajné nahrávky telefonických rozhovorů jako důkazu - Posouzení platební schopnosti - Soudní přezkum v plné jurisdikci“)

(2016/C 392/28)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Goldfish BV (Zoutkamp, Nizozemsko), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) a Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (zástupci: P. Glazener a B. Winters, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně F. Ronkes Agerbeek a P. Van Nuffel, poté P. Van Nuffel a H. van Vliet, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na základě článku 263 SFEU a znějící zaprvé na zrušení rozhodnutí Komise C(2013) 8286 final ze dne 27. listopadu 2013, v řízení podle článku 101 SFEU (věc AT.39633 – Krevety) v rozsahu, v němž se týká žalobkyň, a zadruhé na snížení pokut uložených žalobkyním

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Goldfish BV, Heiploeg BV, Heiploeg Beheer BV a Heiploeg Holding BV ponesou náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 71, 8.3.2014.