6.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/30


Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 26. června 2014 – DL v. Komise

(Věc F-13/14) (1)

(„Vyškrtnutí - Zpětvzetí návrhu žalobce - Článek 89 odst. 7 jednacího řádu - Dohoda účastníků řízení o náhradě nákladů řízení“)

2014/C 351/40

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: DL (Orp–Jauche, Belgie) (zástupce: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení předchozího svolení pro proplacení logopedických nákladů syna žalobce v rámci léčby jeho vážného onemocnění na rok 2012/2013

Výrok usnesení

1)

Věc F-13/14 je vyškrtnuta z rejstříku Tribunálu.

2)

DL a Evropská komise ponesou náklady řízení podle své dohody.


(1)  Úř. věst. C 102, 7.4.2014, s. 46.