15.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 448/10


Kasační opravný prostředek podaný dne 29. září 2014 H proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 10. července 2014 ve věci T-271/10: H v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Policejní mise Evropské unie v Bosně a Hercegovině („EUPM“)

(Věc C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: H (zástupce: M. Velardo, advokát)

Další účastníci řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastníka podávajícího kasační opravný prostředek

zrušit usnesení Tribunálu ze dne 10. července 2014 ve věci T-271/10 H v. Rada Evropské unie, Evropská komise a „EUPM“ v rozsahu, v němž zamítá žalobu navrhovatele znějící na zrušení rozhodnutí ze dne 7. dubna 2010 podepsaného vedoucím úřadu EUPM, kterým byl navrhovatel přidělen na pozici „Trestněprávní poradce-prokurátor“ v regionální kanceláři v Banja Luce (Bosna a Hercegovina), a v případě potřeby i rozhodnutí ze dne 30. dubna 2010 podepsané vedoucím mise, které je uvedeno v článku 6 rozhodnutí Rady 2009/906/SZBP ze dne 8. prosince 2009 o Policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH) (1), a v druhé řadě i náhrada škody;

vrátit věc Tribunálu k opětovnému rozhodnutí

uložit žalovanému v prvním stupni náhradu nákladů řízení

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastník podávající kasační opravný prostředek předkládá následující důvody kasačního opravného prostředku:

Porušení práva na obhajobu

Porušení článku 114 jednacího řádu

Nesprávné právní posouzení

Porušení unijního práva


(1)  Úř. věst. L 322, s. 22.