24.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 421/24


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 24. září 2014 – DI, jednající za Ajos A/S v. Správce pozůstalosti po Karstenu Eigilu Rasmussenovi

(Věc C-441/14)

2014/C 421/34

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Højesteret

Účastníci původního řízení

Odvolatel: DI (Dansk Industri), jednající za Ajos A/S

Odpůrce: Správce pozůstalosti po Karstenu Eigilu Rasmussenovi

Předběžné otázky

1)

Brání obecná zásada unijního práva zakazující diskriminaci na základě věku uplatňování takového režimu, jaký je používán v Dánsku, v jehož rámci nemají zaměstnanci nárok na odstupné, mají-li současně nárok na starobní důchod od svého zaměstnavatele v rámci důchodového systému, jehož účastníky se stali před dovršením 50 let věku, a to bez ohledu na to, zda se rozhodnou zůstat na trhu práce nebo odejít do důchodu?

2)

Je slučitelné s unijním právem, pokud ve sporu mezi zaměstnancem a soukromým zaměstnavatelem ohledně úhrady odstupného, kde je zaměstnavatel podle vnitrostátních právních předpisů popsaných v první otázce zproštěn povinnosti hradit odstupné, avšak toto není slučitelné s obecnou zásadou unijního práva zakazující diskriminaci na základě věku, dánský soud poměřuje uvedenou zásadu a její přímý účinek se zásadou právní jistoty a související zásadou ochrany legitimního očekávání a dojde tak k závěru, že zásada právní jistoty musí mít přednost před zásadou zákazu diskriminace na základě věku, s tím, že podle vnitrostátního práva je v takovém případě zaměstnavatel zproštěn povinnosti hradit odstupné? Předkládající soud rovněž žádá o vysvětlení, zda má skutečnost, že zaměstnanec může být v závislosti na okolnostech oprávněn v důsledku neslučitelnosti dánských právních předpisů s unijním právem žádat náhradu od státu, vliv na otázku přípustnosti takového poměřování uvedených zásad.